Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс Шүүхийн захиргааны байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр явуулахаар зарласныг 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулахаар хойшлууллаа.
          

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл