Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
ОнСудалгааны сэдэв Судлаачийн нэр Үйлдэл
1 2023Шүүхийн өнөөгийн нөхцөл байдлын тандалт судалгааШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв Боловсруулсан: З.Баянсүрэн /Социологич, судлаач/
2 2023Чимэгэ бичээч системийг нэвтрүүлэхийн өмнөх нөхцөл байдлыг тодорхойлох судалгааШЕЗ-ийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албаны Б.Хэрлэнчимэг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг
3 2023Шүүхийн ажлын ачааллын үнэлгээг сайжруулах лавлагааШЗССТ-ийн судлаач-багш Ч.Содхүү
4 2023Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны төсвийн төслийг үр дүнд (гүйцэтгэл) суурилан төсөвлөхөд өгсөн зөвлөх үйлчилгээШЕЗ-ийн Захиргаа, удирдлагын газар
5 2023Шүүхийн санхүүжилтийн зарим асуудал /харьцуулсан судалгаа/ШЕЗ-ийн Захиргаа, удирдлагын газар
6 2023Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлогын төсөлд хийсэн нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ ШЕЗ-ийн Захиргаа, удирдлагын газар
7 2023Монгол улсын шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ ба шүүх эрх мэдлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ ШЕЗ-ийн Захиргаа, удирдлагын газар
8 2023Шүүгчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх талаар гадаад улсын туршлага лавлагааШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төвийн судлаач-багш Б.Баатар
9 2023“Шүүх хурал хойшлох шалтгаан, нөхцөлийг тодруулах нь” судалгааШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв Боловсруулсан: З.Баянсүрэн /Социологич, судлаач/
10 2023Шүүхийн захиргааны ажилтны сургалтын хэрэгцээ шаардлагаШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
11 2022Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох, хэргийн коэффициент тодорхойлох, баталгаажуулах судалгааШЕЗ болон ХААИС-ийн ажлын хэсэг хамтран гүйцэтгэв
12 2022Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн хавтаст хэрэгт хийсэн баримт бичгийн судалгааны тайланБоловсруулсан: Э.Номин, Судлаач-багш Ч.Содхүү, Судлаач-багш Б.Хонгорзул, Судлаач-багш З.Баянсүрэн, Социологич-судлаач, М.Болормаа, Сэтгэл зүйч Т.Энхгэрэл, Сэтгэл зүйч Хянасан: С.Нэргүй, Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төвийн дарга
13 2022Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 58 дугаар тогтоолоор батлагдсан шалгуур үзүүлэлтэд хамаарах өгөгдөлд хийсэн суурь судалгааны төсөл, тайланШЕЗ болон ХААИС-ийн ажлын хэсэг хамтран гүйцэтгэв
14 2022Шүүхийн захиргааны албан хаагчдын албан тушаалын чиг үүргийн шинжилгээний тайланШүүхийн захиргааны хүний нөөцийн газар; Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
15 2022“Кибер шударга ёст хэрхэн өөрчлөлт оруулах тухай удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд туслах хэрэгсэл” лавлагааШЗССТ-ийн судлаач-багш Ч.Содхүү
16 2022Гадаадын зарим улс орны шүүхээс эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээний талаарх лавлагааШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
17 2022Улс орнуудын шүүхийн шийдвэр танилцуулах арга арга зүй ба туршлага /лавлагаа/Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
18 2022Шүүгчийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, шашны үнэт зүйл, үзэл баримтлал шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл болох боломжтой эсэх тухайШЗССТ-ийн судлаач-багш Ч.Содхүү, судлаач-багш Б.Хонгорзул, сэтгэл зүйч Т.Энхгэрэл
19 20221993, 2002, 2012, 2021 оны шүүхийн тухай хуулиудад заасан шүүхийн захиргааны ажилтанд тавигдах шаардлага, хэрэгжүүлэх чиг үүргийн талаарх түүхчилсэн судалгааШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
20 2022Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтооход харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, тойргийн болон дагнасан шүүхийн тогтолцооны талаарх санал асуулгын судалгааны тайланШүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
21 2022“Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл" боть номын хэрэглэгчдийн дунд хийсэн хэрэглээний судалгааБоловсруулсан: З.Баянсүрэн /Социологич, судлаач/ Хянасан:С.Нэргүй /Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төвийн дарга
22 2021Зарим улс орны чуулгана, зөвлөлүүд, шүүгчдийн ерөнхий хурал, тэдгээрийн чадвар лавлагааШүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн Судлаач-багш Ч.Содхүү
23 2021Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын байрны зураг авалт хийсэн талаарШЕЗ-ийн гишүүн Л.Атарцэцэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг
24 2021Авлигын хэргийн дагнасан шүүх байгуулах хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах судалгааШүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн
25 2021Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 20-р зүйлд заасан “Нийт шүүгчийн чуулган” хэмээх ойлголт , түүнтэй ижил төсөөтэй зохицуулалт бүхий гадаадын зарим орны жишээ лавлагааШүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн
Нийт: 81
Судалгааны сан