Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №03 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах, санал болгох журам
2024-05-30 Тийм
2 №09 Загвар батлах тухай (“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн энгэрийн тэмдэг”-ний загвар”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ”-ний загварыг 2 дугаар хавсралт, “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэгдэх тэмдэг”-ний загварыг 3 дугаар хавсралт)
2023-08-31 Тийм
3 №07 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам, загвар шинэчлэн батлах тухай
2023-08-31 Тийм
4 №08 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг батлах тухай
2023-08-31 Тийм
5 №05 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам батлах тухай (“Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Үнэлгээний хуудас”-ыг 2 дугаар хавсралт)
2023-03-02 Тийм
6 №342 Урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
2022-12-15 Тийм
7 №111 Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар батлах тухай
2022-05-05 Тийм
8 №110 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм батлах тухай
2022-05-05 Тийм
9 Хууль Хөдөлмөрийн тухай хууль
2021-07-02 Тийм
10 №03 Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2019-03-15 Тийм
11 №04 Урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
2018-01-15 Үгүй
12 №04 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2016-12-07 Тийм
13 №01 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2016-05-09 Үгүй
14 №03 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах тухай
2015-05-01 Үгүй
15 №06 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2014-09-24 Үгүй
16 №03 Маягт батлах тухай (“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны “Шуурхай мэдээ-ний маягт”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны “Нэгдсэн мэдээний маягт”-ыг 2 дугаар хавсралт, "Нэгдсэн мэдээ"-ний маягтыг 3 дугаар хавсралт)
2014-06-16 Тийм
17 №09 Журам батлах тухай (“Шүүх дэх орон тооны бус бус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, урамшуулал олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажилласан цагийн бүртгэлийн маягт”-ыг 2 дугаар хавсралт)
2013-10-18 Тийм
18 №27 Ажлын хөлсийг тогтоох тухай
2013-10-04 Тийм
19 №06 Журам батлах тухай (Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам)
2013-08-09 Үгүй
20 №05 Журам батлах тухай (“Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэгдэх баримт, тэмдэглэлийн загвар”-ыг 2 дугаар хавсралт)
2013-08-09 Үгүй
21 №04 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ажлын байрны стандарт батлах тухай
2013-08-07 Тийм
22 №03 Дүрэм, журам батлах тухай (“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журам”-ыг 2 дугаар хавсралт)
2013-08-07 Тийм
23 №02 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай ("Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм"-ийг 1 дүгээр хавсралт, "Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг"-ийг 2 дугаар хавсралт)
2013-07-22 Үгүй
24 №10 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын Зөвлөлийг байгуулах болон загвар батлах тухай
2013-06-21 Үгүй
25 Хууль Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль
2012-05-22 Тийм
Нийт: 28
Судалгааны сан