Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №94 Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2024-03-14 Тийм
2 №95 Шүүх, шүүхийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим шуудан хэрэглэх журам
2024-03-14 Тийм
3 №56 Шүүгчийг шилжүүлэн томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлэх журам батлах тухай
2024-02-22 Тийм
4 №239 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн жишиг тоо батлах тухай
2023-08-31 Тийм
5 №207 Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, шүүгчид нэмэгдэл урамшуулал олгох журам
2023-06-29 Тийм
6 №208 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны ажлын зохист ачаалал
2023-06-29 Тийм
7 №86 Албаны орон сууц эзэмшүүлэх журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 130 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2023-03-09 Тийм
8 №68 Шүүх хуралдааныг шүүхийн байрнаас бусад газарт хийх нийтлэг журам
2023-02-09 Тийм
9 №345 Шүүгчид чөлөө олгох журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 69, 70 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсон.
2022-12-23 Тийм
10 №343 Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх журам
2022-12-15 Тийм
11 №332 Шүүхэд мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого
2022-12-07 Тийм
12 №331 Шүүгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн, хараат бус байдлыг алдагдуулсан талаар гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2006 оны 80 дугаар тогтоол, 2018 оны 22 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсон.
2022-12-01 Тийм
13 №326 Шүүхийн шийдвэрийг эмхэтгэн хэвлэх журам
2022-11-18 Тийм
14 №125 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны А/88 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон.
2022-06-02 Тийм
15 №109 Шүүх хуралдааны дууны, дуу-дүрсний бичлэг хийх, архивлах ажлыг зохион байгуулах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2013 оны 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцсон
2022-05-05 Тийм
16 №110 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Батлагдсанаар Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн 2013 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсон
2022-05-05 Тийм
17 №111 Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар батлах тухай
2022-05-05 Тийм
18 №76 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах аргачлал
2022-04-06 Тийм
19 №71 Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 01 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
20 №39 Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
21 №52 Иргэний хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 08 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
22 №58 Хавтаст хэрэг илгээх, хүлээн авах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 10 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
23 №51 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
24 №53 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49-р тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
25 №41 Хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн систем ашиглах журам
2022-04-01 Тийм
Нийт: 67
Судалгааны сан