Дугаар

  Актын нэр

Батлагдсан огноо

Хүчинтэй эсэх

1

 

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль

 2012-05-22

 Тийм

2

 

Иргэний хууль

 2002-01-10

 Тийм

3

 

Хөдөлмөрийн тухай хууль

 2021-07-02

 Тийм

4

 

Гэр бүлийн тухай хууль

 1999-06-11

 Тийм

5

 02

 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын дүрэм

 2013-07-22

 Үгүй

6

 02

 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг

  2013-07-22

 Тийм

7

 03

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм

 2013-08-07

 Тийм

8

 04

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ажлын байрны стандарт

 2013-08-07

 Тийм

9

05

“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэх баримт, тэмдэглэлийн загвар”-ын жагсаалт

2013-08-09

Тийм

10

 06

  Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам

 2013-08-09

 Тийм

11

 07

 Загвар батлах тухай

 2013-08-09

 Тийм

12

 09

 Шүүх дэх орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, урамшуулал олгох журам

 2013-10-18

 Тийм

13

 03

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 2015-05-01

 Тийм

14

 01

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам

 2016-05-09

 Тийм

15

 04

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 2016-12-07

 Тийм

16

 03

 Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журам

 2019-03-15

 Тийм

17

110

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм

 2022-05-05

Тийм

18

 111

 Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар батлах тухай

 2022-05-05

 Тийм

19

259

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2022-09-22

Тийм

20

02

Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам

2023-03-02

Тийм