Та өөрийн сонирхож буй албан тушаал дээр дарахад тухайн албан тушаалын тодорхойлолт гарч ирнэ. 

 

1. АТТ.Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга

2. АТТ.Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

3. АТТ.Ахлах мэргэжилтэн(1)

4. АТТ.Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжил

5. АТТ.Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн(1)

6. АТТ.Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн(1)

7. АТТ.Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн(1)

8. АТТ.Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн(3)

9. АТТ.Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн(1)

10. АТТ.Шүүгчийн туслах (Эрүү)(1)

11. Тамгын дарга

12. АТТ.Шүүгчийн туслах (Захиргаа)(1)

13. АТТ.Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга(1)