Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №76, А/206 Шүүгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болох эрүүл мэндийн шалтгааныг тогтоох журам
2022-04-15 Тийм
2 №75, А/205 Шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчний жагсаалт
2022-04-15 Тийм
3 №64 Шүүхийн захиргааны ажилтны сургалтын бодлого
2022-03-24 Тийм
4 № А3/6 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс болон албан томилолт, замын зардал олгох журам
2022-01-07 Тийм
5 №А/301,186 Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам
Тус журам батлагдсанаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/116, 65 дугаартай хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ”Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын 4 дүгээр бүлгийг хүчингүй болсонд тооцсон.
2021-12-28 Тийм
6 А/116/65 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ САХИУЛАХ, ШҮҮХ, ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
Тус журмын 4 дүгээр бүлгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны А/301/186 дугаар хамтарсан тушаалаар хүчингүй болгосон.
2021-05-20 Тийм
7 №А/116/65 ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧИЙГ ХУЯГЛАН ХҮРГЭХ, ШҮҮХИЙН ДУУДСАНААР ИРЭХГҮЙ БАЙГАА ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ГЭРЧ, ЗОХИГЧ, ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧИЙГ АЛБАДАН ИРҮҮЛЭХ, ШҮҮХЭЭС ОРГОН ЗАЙЛСАН ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ЯЛТНЫГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ ЖУРАМ
Батлагдсанаар Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/40, 113 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон.
2021-05-20 Тийм
8 № 61 Шүүхийн тамгын газар Төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системээс цахим хэлбэрээр лавлагаа, мэдээлэл авах журам
2020-05-21 Тийм
9 №23 Шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтныг гадаад улсын сургалтад хамруулах журам
2020-02-12 Тийм
10 №12 Нотариатын үйлдлийг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэрийг хүргүүлэх журам
2020-01-23 Тийм
11 №А/18, 34, А/31 ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ХОЛБОГДОХ БАРИМТЫГ АРХИВТ ХАДГАЛАХ ЗААВАР, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР АРХИВТ ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫ ЗААВАР
2019-02-27 Тийм
12 №А/226, 177 Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал
2018-12-14 Тийм
13 №177 ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭСЭН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2018-12-14 Тийм
14 №44 ШҮҮХИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ПРОГРАМ АШИГЛАХ ЖУРАМ
2018-05-01 Тийм
15 №73 ШҮҮХЭД ОЮУТАН ДАДЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ
2017-06-16 Тийм
16 №30 ШҮҮГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
2017-03-15 Тийм
17 №65/110 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ
Сангийн сайд, ШЕЗ-ийн даргын 2022.01.07-ны өдрийн А3/6 дугаар хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон.
2015-05-06 Үгүй
18 №192 Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн хорооны ажиллах журам
2014-10-31 Тийм
19 №175 ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРАНД ДАГАЖ МӨРДӨХ ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГЫН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2014-10-03 Тийм
20 №54 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний энгэрийн тэмдгийн загвар, зураглал, тэмдгийг эзэмших, хэрэглэх журам
2014-04-07 Тийм
21 №41/20 ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ
Эрүүл мэнд, спортын сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2015 оны 39/11 дүгээр хамтарсан тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2014-02-12 Үгүй
22 №11 ШҮҮГЧИЙН БИЕ ХАМГААЛАХ ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭХ, ХАДГАЛАХ ЗААВАР
2014-01-29 Үгүй
23 №11 Шүүгчид үнэмлэх олгох, хүчингүйд тооцох, хураах журам
2009-04-14 Тийм
24 №09 Шүүгчид гарын авлага олгох, буцаан авах тухай журам
2009-04-10 Тийм
25 6/А3 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам
1999-01-01 Үгүй
Нийт: 26
Судалгааны сан