Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

Маягтууд

Та анхан болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвших тухай өргөдөл гаргахад шаардлагатай дараах маягттай танилцана уу.


# Маягтын нэр
1 Нэр дэвшигчийн өргөдлийн загвар
2 Мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулга
3 Төрийн албан хаагчийн анкет
4 Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг
5 Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн маягт
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгааны сан