Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс “Шүүхийн захиргаанд мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэр нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг боловсрууллаа. Уг баримт бичгийн зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг хэлэлцүүлэх уулзалт зохион байгуулах гэж байна.

 

Бодлогын баримт бичгийн төслийн товч танилцуулга:

 

Бодлогын баримт бичгийн төсөлд тусгагдсан "Шүүхийн захиргааны менежментийг сайжруулах" тухай зорилтын суурь түвшинг тодорхойлох танилцуулга бичлэг:

 

 

Бодлогын баримт бичгийн төсөлд тусгагдсан "Шүүхийн цахимжуулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх" тухай дэд зорилтын суурь түвшинг тодорхойлох танилцуулга бичлэг:

 

 

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр:

 

Бодлогын баримт бичгийн төсөлтэй танилцана уу!

 

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба