Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.8, 18.1.9-д заасныг үндэслэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны болон шүүн таслах ажиллагааны 2020 оны тайланг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид танилцуулах, бүх шатны шүүхэд хүргүүлэхээр эмхэтгэн хэвлүүллээ. Эмхэтгэлийн нэгдүгээр хэсэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны тайлан, хоёрдугаар хэсэгт бүх шатны шүүх, 42 шүүхийн тамгын газраас ирүүлсэн 2020 оны тайлангаас онцлох мэдээллийг, гуравдугаар хэсэгт Шүүн таслах ажлын бүтэн жилийн тайлан, мэдээлэл /статистик/-ийг тус тус харууллаа. Файлыг татаж авах бол ЭНД дарна уу.