Шүүхийн ерөнхий зөвлөл өнгөрсөн онд шүүхээр үйлчлүүлсэн 1170 иргэнээс “Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа” авсан. Энэхүү судалгааны "Та шүүхэд итгэдэг үү?" гэх асуултаар 1-9 баллын хооронд хариулахад нийт шүүхээс ирүүлсэн дүнг нэгтгэсэн дунджаар 7.32 балл буюу 81.3 хувьтай шүүхэд итгэдэг гэжээ.

 

     Мөн асуултын нээлттэй хариултын хэсэгт хэрхэн үнэлсэн тухай үндэслэлээ бичиж болох ба доорх байдлаар илэрхийлсэн байна.

 

 

      Энэхүү судалгааг жил бүр авах бөгөөд шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэд тухайн шүүхийн Тамгын газраар дамжуулан санал бодлоо хуваалцах боломжтой.

 

Бид цахимаар авсан асуумжаас бодит иргэн энэхүү хариултыг өгсөн болохыг баталгаажуулсан болно.

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс