Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж буй "Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т тус шүүхийн мэдээлэл лавлагааны албанаас шүүхэд мэдүүлэх эрх болон нэхэмжлэлийн талаарх мэдээлэл, эвлэрүүлэн зуучлагчаас эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэж байна.

 

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар