Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны мэдээг 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар хүргэж байна. Тус шүүх нийт 34 нэхэмжлэл хүлээн авч, 19 нэхэмжлэлд захиргааны хэрэг үүсгэн, 11 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 2 нэхэмжлэлийг буцааж, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангуулсан 1, хүлээн авсан 1 нэхэмжлэл байна.

 

         Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны үлдэгдэл 13 хэрэг, давж заалдах шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн 3, захиргааны хэрэг үүсгэсэн 19, хэргийг тусгаарласан 1, шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэлэлцэж буй 1, адил шатны шүүхэд шилжүүлсэн 1, нийт хянан шийдвэрлэвэл зохих 36 хэргээс 22 хэргийг хянан шийдвэрлэж, үлдэгдэл 14 хэрэг байна.

 

ХХША-д байгаа хэргийг маргааны төрлөөр ангилан үзвэл:

 

 

 

 

2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар:

· Шүүхийн шийдвэр-22

· Ерөнхий шүүгчийн захирамж-39

· Шүүгчийн захирамж-187

· Шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол-34

· Явсан бичиг-191

· Ирсэн бичиг-17

· Гүйцэтгэх хуудас-2, шийтгэвэр 1, өргөдөл гомдол 6 хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

 

Архангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар