Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 20 СТАТИСТИКИЙН ЖУРАМ
2018-04-20 Тийм
2 №20 Шүүхийн статистикийн мэдээлэл, тайлан гаргах журам
2018-04-20 Тийм
3 №21 СТАТИСТИКИЙН МАЯГТ
2018-04-20 Тийм
4 №18 Шүүх хуралдаанд алх хэрэглэх журам
2018-04-20 Тийм
5 №16 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлал
ШЕЗ-ИЙН 2020-03-23-НЫ ӨДРИЙН 31 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦСОН.
2018-04-03 Үгүй
6 №01 ШҮҮГЧ ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2018-01-15 Үгүй
7 №70 ШҮҮГЧИД ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ЖУРАМ
2017-09-21 Үгүй
8 74 Шүүхийн шагналын журам
2017-09-21 Үгүй
9 №62 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ИЙН 2020-03-23-НЫ ӨДРИЙН 31 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦСОН.
2017-07-16 Үгүй
10 №08 ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НИЙТЛЭГ АРГАЧЛАЛ
ШЕЗ-ийн 2019 оны 51 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2016-02-18 Тийм
11 №03 ШҮҮХИЙН АРХИВЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021.10.01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2016-02-03 Тийм
12 №77 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2019 оны 94 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2015-12-14 Тийм
13 №40 Хэргийн индексийн журам
2015-06-25 Тийм
14 №130 АЛБАНЫ ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2019 оны 80 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2014-11-21 Үгүй
15 №126 ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН АЖИЛТАНД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ
2014-10-31 Тийм
16 №100 ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА
2014-07-08 Тийм
17 42 ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2019 оны 43 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт, мөн оны 110 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
2014-05-26 Үгүй
18 №38 ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2014-05-16 Тийм
19 №32 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ НИЙТЛЭХ ЖУРАМ
2014-04-25 Үгүй
20 №26 ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДҮРЭМ
ШЕЗ-ийн 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
2014-04-17 Тийм
21 №15 АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
2014-03-13 Тийм
22 №08 ШҮҮГЧ, АЖИЛТАНД АЛБАН ТОМИЛОЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ
2014-03-06 Тийм
23 №10 ХАВТАСТ ХЭРЭГ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ
2014-03-06 Үгүй
24 №02 ХЭРГИЙН ИНДЕКСИЙН ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2016 оны 31 дүгээр тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
2014-01-10 Тийм
25 №01 ШҮҮХЭД АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ИЙН 2018 оны 79 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
2014-01-10 Үгүй