Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №20 Шүүхийн статистикийн мэдээлэл, тайлан гаргах журам
2018-04-20 Тийм
2 №18 Шүүх хуралдаанд алх хэрэглэх журам
2018-04-20 Тийм
3 №01 Шүүгч томилолтоор ажиллах нийтлэг журам шинэчлэн батлах тухай
2018-01-15 Тийм
4 №03 ШҮҮХИЙН АРХИВЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021.10.01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2016-02-03 Тийм
5 №77 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2019 оны 94 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2015-12-14 Тийм
6 №40 Хэргийн индексийн журам
2015-06-25 Тийм
7 №126 ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН АЖИЛТАНД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ
2014-10-31 Тийм
8 №100 ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА
2014-07-08 Тийм
9 №38 ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2014-05-16 Тийм
10 №26 ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДҮРЭМ
ШЕЗ-ийн 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
2014-04-17 Тийм
11 №15 АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
2014-03-13 Тийм
12 №08 ШҮҮГЧ, АЖИЛТАНД АЛБАН ТОМИЛОЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ
2014-03-06 Тийм
13 №02 ХЭРГИЙН ИНДЕКСИЙН ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2016 оны 31 дүгээр тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
2014-01-10 Тийм
14 №24 ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2013-08-30 Тийм
15 №24 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ ДУУ БОЛОН ДҮРС БИЧЛЭГЭЭР БАТАЛГААЖУУЛЖ, АРХИВЛАХ ЖУРАМ
2013-08-30 Тийм
16 №24 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ
2013-08-30 Тийм
17 №24 ШҮҮХЭД ЦАХИМ ШУУДАН АШИГЛАН БИЧИГ БАРИМТ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ
2013-08-24 Тийм
18 №75 Шүүхийн байгууллагад эд хөрөнгө олж авах, эзэмших, ашиглах, шилжүүлэх, актлах журам
2007-12-14 Тийм
19 №64 Шүүх, шүүгчийн ажлыг дүгнэх журам
2007-10-19 Үгүй
Нийт: 69
Судалгааны сан