Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Хэвлэх
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН

ТОГТООЛ

 

2018 оны 04 сарын 20 өдөр             Дугаар 21                                     Улаанбаатар хот

 

Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн 

захиргааны статистикийн маягт батлах тухай

 

              Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 15 дугаар зүйлийн 15.2, Статистикийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1.Эрүү болон зөрчлийн хэргийн захиргааны статистикийн З-ШСЭ-1, З-ШСЭ-2, З-ШСЭ-3, З-ШСЭ-4, З-ШСЭ-5, З-ШСЭ-6, З-ШСЭ-7-1, З-ШСЭ-7-2, З-ШСЭ-7-3, З-ШСЭ-8-1, З-ШСЭ-8-2 маягт”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Статитикийн мэдээллийг батлагдсан маягтаар гаргаж байхыг бүх шатны шүүхийн тамгын газрын дарга, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн /Ц.Мандах/, хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга /Т.Мэндсайхан/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2008 оны 17 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын ШС-1, ШС-1-ийн үргэлжлэл, ШС-4, ШС-5, ШС-6, ШС-7, ШС-10 маягтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Энэ тогтоолыг 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

 

ДАРГА                                   Н.ЛҮНДЭНДОРЖ