Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэхтэй холбоотой санал, санаачилгыг дэмжих, сурталчлах, эвлэрүүлэн зуучлалын чиглэлээр тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор илтгэлийн уралдаан зохион байгуулсан. Илтгэлийн уралдааны тэргүүн байранд Хуульч, өмгөөлөгч Н.Мөнхтуяа, Судлаач, эрх зүйч Б.Баасансүрэн нар шалгарсан. 

 

 

  Уралдааны тэргүүн байрын илтгэлийг хүлээн авна уу.