Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх нь нийгэм дэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэн чухал хэлбэр болдог. Залуучууд хууль ёсны, нийгэмд ашигтай үйл ажиллагаанд оролцох, нийгэм ба амьдралд хүмүүнлэг үзэл бодолтой болохдоо гэмт үйл ажиллагаанд өртөхгүй байх зарчмын үндсэн дээр хүмүүжих ёстой. (Эр-Риадын үндсэн зарчим)