Монгол Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын шүүгч, хууль зүйн ухааны доктор Н.Баярмаагийн "Хэргийн удирдлагын уян хатан зарчим: Хэрэг хянан шийдвэрлэх хялбар ажиллагаа" сэдэвт илтгэлийн танилцуулгыг хүргэж байна. 

 

        Энэхүү илтгэлдээ хэргийг удирдах уян хатан зарчмын үүднээс бага үнийн дүнтэй нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх ялгаатай процессыг хуульчлах, шүүхийн цахимжилт болон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ил тод байдлын талаар байр сууриа илэрхийлжээ.