Шүүхийн ерөнхий зөвлөл өнөөдөр хуралдаж, анхан шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийг шалгалтын нийлбэр оноогоор нь эрэмбэлж, 277 дугаар тогтоол гаргалаа.

 

      Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоог нөхөх энэ удаагийн сонгон шалгаруулалтад нөөцөөс 17 хуульчийг шалгалтын нийлбэр оноогоор нь дараах байдлаар эрэмбэллээ.

 

 

 

 

 

       Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн дөрвөн сул орон тоонд гурван хуульч, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 11 сул орон тоонд 7 хуульч, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 9 сул орон тоонд 10 хуульч тус тус нөөцөөс нэр дэвшиж, анхан шатны шүүхийн шүүгчийн нийт 24 сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарласнаас 15 сул орон тоонд давхардсан тоогоор 20 нэр дэвшигч эрэмбэлэгдэв.

 

Хуулийн лавлагаа: Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль

34.8.Ерөнхий зөвлөл шүүгчид нэр дэвшигчийн хууль зүйн мэдлэг, чадвар болон мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалт тус бүрд өгсөн оноо, тэдгээрийн нийлбэр онооны дарааллаар эрэмбэлэн өөрийн цахим хуудаст байршуулж, нийтэд мэдээлнэ.

34.9.Энэ хуулийн 34.8-д заасан үнэлгээ хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

34.10.Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт олон нийтэд ил тод байх бөгөөд шалгалттай холбогдуулан гаргасан Ерөнхий зөвлөлийн шийдвэр үндэслэл бүхий, оролцогч болон сонирхогч этгээдэд ойлгомжтой, нээлттэй байна.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар