Шүүгчид нэр дэвшигчдийн зурган танилцуулгад дурдагдсан бичгэн мэдээллээс гадна өнгө, дүрсээр илэрхийлсэн мэдээллийг дараах тайллын дагуу уншихыг зөвлөе!