Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс энэ сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн бүртгэлийг баталгаажуулж, тогтоол гаргасан билээ. Бүртгэгдсэн нэр бүхий 7 нэр дэвшигчийн танилцуулгыг хуулийн дагуу нийтэд ил зарлаж байна.

 

        Мөн Шүүхийн тухай хуулийн 33.5 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэд, олон нийт эдгээр нэр дэвшигчийн талаар сонирхсон асуулт, саналаа 14 хоногийн хугацаанд shuugch-songon@judcouncil.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Хуулийн лавлагаа:

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/

33.3.Ерөнхий зөвлөл өргөдөл гаргагчийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор бүрэн гүйцэд, үнэн зөв эсэхийг нягтлан шалгаж, шүүгчид нэр дэвшигчээр бүртгэсэн, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан тухай тогтоол гаргана.

33.4.Энэ хуулийн 33.3-т заасан тогтоол гарснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор нэр дэвшигчийн баримт бичгийг Ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудаст байршуулах бөгөөд хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг нийтлэхгүй.

33.5.Энэ хуулийн 33.4-т заасан мэдээллийг байршуулснаас хойш 14 хоногийн дотор сонирхсон этгээд нэр дэвшигчээс асуух асуулт, саналаа Ерөнхий зөвлөлд ирүүлэх бөгөөд нэр, хаяггүй асуулт, саналыг хүлээн авахгүй

Холбогдох утас: 70008041

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар