Энэ удаагийн дугаарт шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой өгүүлэл, нийтлэл, тус харилцааг зохицуулахаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл дангаараа болон бусад төрийн байгууллагатай хамтран баталсан эрх зүйн актуудыг эмхэтгэн хэвлэлээ.

 

       Дээрх эрх зүйн актууд батлагдсанаар шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд түүнийг таслан зогсооход чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх нөхцөл, арга хэлбэр тодорхой болж, шүүгчийн халдашгүй байдлын баталгаа хангагдах эрх зүйн орчин бүрдсэн юм.

 

       Мөн энэхүү дугаарт 2021 оны Монгол Улсын шүүхийн бүтэн жилийн шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээг холбогдох дүн шинжилгээний хамт тоймлон нийтэлсэн нь сургалт, судалгааны ач холбогдолтой боллоо.

Шүүх эрх мэдээл сэтгүүлийг бүрэн эхээр нь ЭНД дарж уншина уу. 

 

Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв