Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №53 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49-р тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-03-04 Тийм
2 №51 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-03-03 Тийм
3 №43 Шүүхийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам
2022-02-24 Тийм
4 №41 Хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн систем ашиглах журам
2022-02-24 Тийм
5 №39 Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-02-24 Тийм
6 №34 Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүний зөрчлийн талаарх өргөдөл, мэдээлэл хянан шийдвэрлэх журам
2022-02-21 Тийм
7 №33 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааг үнэлэх журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 57 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсон.
2022-02-18 Тийм
8 №28 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-02-17 Тийм
9 №20 Шүүхийн шагналын журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 74 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-01-27 Тийм
10 №316 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам шинэчлэн батлах тухай
2022-01-07 Тийм
11 №01 Шүүхийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх журам
2022-01-06 Тийм
12 №68 Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журам
2021-12-23 Тийм
13 №62 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдааны дэг
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-12-09 Тийм
14 №58 Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт
2021-10-06 Тийм
15 №54 Шүүгчийн тангараг өргөх журам, Шүүгчийн өмсгөлийн загвар, хэрэглэх журам
2021-10-01 Тийм
16 №49 Нөлөөллийн мэдүүлгийн загвар, хөтлөх, шийдвэрлэх журам
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-09-23 Тийм
17 №21 Иргэн, захиргааны хэргийн баримтын тусгай архивын ажлын заавар
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 66 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
18 № 20 Шүүхийн тусгай архивын дүрэм
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 61 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
19 №116 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүхнийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
2020-11-24 Тийм
20 № 63 Автомашины шатахуун зарцуулалтын норм тогтоох тухай
2020-05-20 Тийм
21 №19 Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 58 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2020-02-19 Тийм
22 №56 Монгол Улсын шүүхийн төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам, жагсаалт, маягт батлах тухай
2019-05-21 Тийм
23 №83 Шүүхийн ахмадын сангийн ажиллах журам
2018-12-21 Тийм
24 №29 Шүүгч бэлтгэх сургалтын журам
2018-06-11 Тийм
25 №21 Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн захиргааны статистикийн маягт батлах тухай
2018-04-21 Тийм
Судалгааны сан