Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №28 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-02-17 Тийм
2 №20 Шүүхийн шагналын журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 74 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-01-27 Тийм
3 №01 Шүүхийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх журам
2022-01-06 Тийм
4 №68 Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журам
2021-12-23 Тийм
5 №62 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдааны дэг
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-12-09 Тийм
6 №58 Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт
2021-10-06 Тийм
7 №54 Шүүгчийн тангараг өргөх журам, Шүүгчийн өмсгөлийн загвар, хэрэглэх журам
2021-10-01 Тийм
8 №49 Нөлөөллийн мэдүүлгийн загвар, хөтлөх, шийдвэрлэх журам
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-09-23 Тийм
9 №21 Иргэн, захиргааны хэргийн баримтын тусгай архивын ажлын заавар
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 66 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
10 № 20 Шүүхийн тусгай архивын дүрэм
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 61 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
11 №116 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүхнийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
2020-11-24 Тийм
12 № 63 Автомашины шатахуун зарцуулалтын норм тогтоох тухай
2020-05-20 Тийм
13 № 54 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ШЕЗ-ИЙН 2020 оны 31 дүгээр тогтоолын холбогдох заалтыг /5.2.2/ өөрчлөн найруулан, хүчингүй болсонд тооцсон.
2020-04-30 Тийм
14 №31 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлал батлах тухай
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 62, 2018 оны 16 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүйд тооцсон.
2020-03-23 Тийм
15 №19 Шүүгч сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 58 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2020-02-19 Тийм
16 №17 Нөлөөллийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх журам
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор хүчингүйд тооцсон.
2020-02-19 Үгүй
17 №56 МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ ЖУРАМ
2019-05-21 Тийм
18 №57 Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааг үнэлэх журам
ШЕЗ-ийн 2020 оны 111 дүгээр тогтоолоор нэмэлт оруулсан.
2019-05-21 Тийм
19 №50 Эрүүгийн хэргийн албан хэрэг хөтлөлтөд хэрэглэх бүртгэлийн загвар
2019-04-23 Тийм
20 №49 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэх баримтын загвар
2019-04-23 Үгүй
21 №83 Шүүхийн ахмадын сангийн ажиллах журам
2018-12-21 Тийм
22 №78 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэгдэх баримтын загвар
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 117 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2018-12-13 Үгүй
23 №79 Захиргааны хэргийн албан хэрэг хөтлөлтөд хэрэглэх бүртгэлийн загвар
2018-12-13 Тийм
24 №29 Шүүгч бэлтгэх сургалтын журам
2018-06-11 Үгүй
25 №22 Шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан тухай гомдлыг шийдвэрлэх журам
2018-04-27 Үгүй