Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Хэвлэх
 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

111 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

___________________________________ ШҮҮХ ДЭХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

 

........ он .....сар ...... өдөр                                                       _____________ аймаг/хот

 

1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

       ___________________________________харилцах утасны дугаар,                    

       ___________________________________цахим шуудан

 

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

___________________________регистрийн дугаартай,___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо,______________ хороолол,____________ байр/гудамж,_______ тоотод оршин суух

________________________харилцах утасны дугаар

________________________цахим шуудан

 

3.Уригдагч тал:

 

________________________овогтой__________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

  _______________________регистрийн дугаартай,_____________________ аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар         

_______________________________________цахим шуудан

 

Маргааны агуулга

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

 

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

 

            1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

            4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.............хуудас

            /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

 

            6..........................................................................................................

           

Бүгд ...... хуудас болно.

 

 

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                                       /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/ 

            /иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурна/

 

            Өргөдөл гаргагчийн

            итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:_______________ /__________________ /

                                                                                        /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/  

 

 

 

 

---оОо---

 

 

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

111 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ

 

........ он ....... сар ....... өдөр                                                   ______________аймаг/хот

  

Өргөдөл гаргагч:

_______________________эцэг/эх/-ийн нэр________________________өөрийн нэр ________________________регистрийн дугаартай,

 

Хуулийн этгээд /хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд/-ийн нэр:______________________________ улсын бүртгэлийн дугаар_______________________________, регистрийн дугаар    _____________________________________________________________________

 

Хаяг:___________________аймаг/хот,___________________сум/дүүрэг,______________баг/хороо,__________хороолол,__________байр/гудамж,_______тоотод суух

 

Уригдагч тал:

__________________________эцэг/эх/-ийн нэр___________________өөрийн нэр _________________________регистрийн дугаартай,

 

Хуулийн этгээд /хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд/-ийн нэр:_________________________ улсын бүртгэлийн дугаар_____________________________ ,регистрийн дугаар _____________________________________________________________________

 

Хаяг:______________________аймаг/хот,__________________сум/дүүрэг__________________баг/хороо,_______________хороолол,___________байр/гудамж,_____ тоотод суух

_______________________________________________________________маргаан бүхий өргөдлийг ...... оны ....... сарын ........ өдөр хүлээн авав.

 

Өргөдөл гаргагч өргөдөлдөө:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Уригдагч тал тайлбартаа:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд өргөдөл гаргагч______________________                           уригдагч тал_____________________нар ___________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч _______________________________________________ /нэр/-ийн дэмжлэгтэйгээр______________________________________маргааны талаар харилцан тохиролцож, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож, доор дурдсанаар эвлэрлийн гэрээ байгуулав.

 

1.Харилцан тохиролцсон нөхцөл:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж:

 

2.1.Улсын тэмдэгтийн хураамжид өргөдөл гаргагчаас төлсөн _____________________төгрөг, __________________төгрөг төсвийн орлого болсон.

2.2.Уригдагч талаас улсын тэмдэгтийн хураамж __________________төгрөг гаргуулан _____________________олгохоор тохиролцов.

 

3.Бусад тохиролцоо:____________________________________________________

 

4.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

 

           

           

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

 

            Өргөдөл гаргагч: __________________ / _____________________ /

                                                                           /Гарын үсэг/                                  /Гарын үсгийн тайлал/  

 

            Уригдагч тал:___________________ / _____________________ /

                                              /Гарын үсэг/                                 /Гарын үсгийн тайлал/  

 

            Эвлэрүүлэн зуучлагч:______________ / ____________________ /

                                                                               /Гарын үсэг/                              /Гарын үсгийн тайлал/

 

/гарын үсгийг хуудас бүр дээр зурна/ 

 

 

 

............ оны ............. дугаар сарын ............-ны өдөр

 

 

 

 

---оОо---

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

111 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

 

                                                                                                 ____________________________________ ШҮҮХ ДЭХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН МЭДЭГДЭХ ХУУДАС

 

.... он ... сар ... өдөр                                                                                                 __________ аймаг/хот

 

Өргөдөл гаргагч____________________нь эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаан  шийдвэрлүүлэхээр____________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид  өргөдөл  гаргасан  байна.

____________________аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,_____________ баг/хороо, ____________байр/гудамж,____________тоотод оршин суугч________________________________ _____________________________________________ажилтай__________________эцэг/эх/-ийн нэр, ___________________ /нэр/  уригдагч тал /тайлбар гаргагч/, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч,  хууль ёсны төлөөлөгч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрч /аль нь болохыг доогуур зурах/-ээр Та оролцох тул 

_______________________________________________________ шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн  өрөөнд .......... оны ......... дугаар сарын .......... -ны өдрийн ........... цагт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Та шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцсоноор сайн дураар маргаанаа шийдвэрлэх,  тухайн маргааныг өргөдөл гаргагчтай богино хугацаанд, эвийн журмаар, шуурхай, зардал багатай шийдвэрлэх  боломж бүрдэнэ.

           

Тэмдэг

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ: ___________________ / __________________ /

                                                                                 /Гарын үсэг/                           /Гарын үсгийн тайлал

Харилцах утас: ________________________________________________________________

            Хаяг:_________________________________________________________________________

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авсан тухай баримт

 

1034QA20141202

Өргөдөл гаргагч____________________нь эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаан  шийдвэрлүүлэхээр____________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид  өргөдөл  гаргасан  байна.

___________________аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,______________баг/хороо, ____________байр/гудамж,____________тоотод оршин суугч________________________________ ___________________________________________ажилтай___________________ эцэг/эх/-ийн нэр, ___________________ /нэр/  уригдагч тал /тайлбар гаргагч/, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрч /аль нь болохыг доогуур зурах/-ээр Та оролцох тул 

_______________________________________________________ шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн  өрөөнд ............ оны......... дугаар сарын ............ -ны өдрийн........... цагт хүрэлцэн ирэхийг урив.

Мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авсан огноо:

_______оны _____дугаар сарын ______-ны өдрийн ______цаг _____минут

 

Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр: _____________________________________________________

 /нэрээ гаргацтай бичих/

Гарын үсэг:______________________________________________________________

 

Утасны дугаар: __________________________________________________________

 

Дээрх хаяг тус хороо /баг/-д байдаггүй.

Уг хаягт бүртгэлгүй бөгөөд оршин суудаггүй.

Уг хаягт бүртгэлтэй боловч одоогоор оршин суудаггүй.

 

Тамга, тэмдэг

Хороо /баг/-ны Засаг дарга _________________ /____________________/

                                                      /Гарын үсэг/                      /Гарын үсгийн тайлал/

 

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

111 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

 

__________________________________________ ШҮҮХ ДЭХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧААС ТАЛУУДАД УУЛЗАЛТЫН ТОВ

 МЭДЭГДЭХ ХУУДАС

 

... он ... сар ... өдөр                                                                                                   __________аймаг/хот

 

Өргөдөл гаргагч________________________нь эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаан  шийдвэрлүүлэхээр____________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргасан тул талуудын уулзалт тус шүүхийн ... тоот өрөөнд ... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн ... цаг ... минутад болно.

 __________________аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,_______________баг/хороо, ____________байр/гудамж,____________тоотод  оршин  суугч_______________________________ ___________________________________________ажилтай___________________ эцэг/эх/-ийн нэр, ______________________ /нэр/  уригдагч тал /тайлбар гаргагч/, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрч /аль нь болохыг доогуур зурах/-ээр Та оролцох тул ____________________________________ шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн  өрөөнд ... оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... цагт уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

 

Тэмдэг                                               

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ: ___________________ / __________________ /

                                                                                  /Гарын үсэг/                        /Гарын үсгийн тайлал/

Харилцах утас:_______________________________________________________________________

Хаяг:_______________________________________________________________________________

........................................................................................................................................................................

 

Мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авсан тухай баримт

 

1034QA20141202

Өргөдөл гаргагч________________________нь эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаан  шийдвэрлүүлэхээр____________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргасан тул талуудын уулзалт тус шүүхийн ...... тоот өрөөнд ...... оны ....... дугаар сарын ........-ны өдрийн ...... цаг ....... минутад болно.

Уулзалтад_________________аймаг/хот,_____________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, ____________байр/гудамж,____________тоотод  оршин  суугч_______________________________ ___________________________________________ажилтай___________________ эцэг/эх/-ийн нэр, ___________________ /нэр/   уригдагч тал /тайлбар гаргагч/, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,  өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрч /аль нь болохыг доогуур зурах/-ээр Та оролцох тул   _______________________________________________ шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн  өрөөнд .......... оны ......... дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цагт уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урив.

 

Мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авсан огноо:

_______оны _____дугаар сарын ______-ны өдрийн ______цаг _____минут

Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр: _____________________________________________________

 /нэрээ гаргацтай бичих/

Гарын үсэг:______________________________________________________________

Утасны дугаар: __________________________________________________________

 

Дээрх хаяг тус хороо /баг/-д байдаггүй.

Уг хаягт бүртгэлгүй бөгөөд оршин суудаггүй.

Уг хаягт бүртгэлтэй боловч одоогоор оршин суудаггүй.

 

Тамга, тэмдэг

Хороо /баг/-ны Засаг дарга _________________ /____________________/

                                                                   /Гарын үсэг/                        /Гарын үсгийн тайлал/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no
 
 
Судалгааны сан