Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар томилогдсон тооллогын комисс 2023 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн шүүхийн архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулж байна.

 

  

 

        Тооллогын комисс ажлын төлөвлөгөөний дагуу шүүхийн архивт хадгалагдаж буй хэрэг, баримтын бодит тоог тогтоон, баримтыг нягтлан шалгаж, илэрсэн алдаа дутагдлыг тухай бүрт засч ажиллаж байна.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР