Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шүүхийн захиргааны албан хаагчдад 2023 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр тус шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Даваасүрэн "Байгууллагын болон төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй" сэдэвт сургалтыг дотоод сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, зохих онолын болон практик мэдлэг олголоо.

 

 

Ховд аймаг дахь шүүхийн тамгын газар