Хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтыг сорил бөглөх хэлбэрээр авч буйтай холбогдуулан хариултын хуудас бөглөх зөвлөмж хүргэж байна.