Шүүгчид нэр дэвшигчид сорил өгөхдөө дараах зүйлсийг анхаарна уу