Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Хэвлэх
 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 

2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                                                                                               Дугаар 42                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот

                    

 

 

ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

               1.Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 1 дүгээр хавсралтаар, анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 2 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай. 

               2.Энэ тогтоол баталсантай холбогдуулан “Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            3.Энэ тогтоолыг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 

42 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

Д/д

Шүүхийн нэр

Шүүгчийн орон тоо

Ерөнхий шүүгч

Шүүгч

Нэг.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

16

2.

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

13

3.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

11

4.

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

15

5.

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

10

6.

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

13

7.

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

8.

Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

 

Нийт

8

88

Хоёр.Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

14

2.

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

9

3.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

9

4.

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

11

5.

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

7

6.

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

14

7.

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

8.

Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

 

Нийт

8

74

Гурав.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

2.

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

3.

Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

4.

Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

5.

Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

6.

Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

7.

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

8.

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

9.

Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

10.

Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 

1

3

11.

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

12.

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

13.

Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

14.

Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

15.

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

16.

Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

17.

Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

18.

Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

19.

Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

20.

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

21.

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

22.

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

19

 

Нийт

22

82

Дөрөв.Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Архангай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

2.

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

3.

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

4.

Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

5.

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

6.

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

7.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

6

8.

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

9.

Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

10.

Дундговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

11.

Завхан аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 

1

4

12.

Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

6

13.

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

14.

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

15.

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

16.

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

17.

Төв аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

18.

Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

19.

Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

20.

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

21.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

 

Нийт

21

99

Тав.Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Архангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

2.

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

3.

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

4.

Булган аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

5.

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

6.

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

7.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

8.

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

9.

Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

4

10.

Дундговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

11.

Завхан аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 

1

3

12.

Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

13.

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

14.

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

15.

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

16.

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

17.

Төв аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

18.

Увс аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

19.

Ховд аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

20.

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

5

21.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

3

 

Нийт

21

72

Зургаа.Сум дундын шүүхийн шүүгчийн орон тоо

1.

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

2.

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

3.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх

1

3

4.

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

5.

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

6.

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

7.

Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

8.

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүх

1

4

 

Нийт

8

31

 

 

--- о0о ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 

42 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

Д/д

Шүүхийн нэр

Шүүгчийн орон тоо

Ерөнхий шүүгч

Шүүгч

Нэг.Аймаг, нийслэлийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

2

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

3.

Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

4.

Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

5.

Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

6.

Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

7.

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

3

8.

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

3

9.

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

10.

Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

11.

Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

12.

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

13.

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

3

14.

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

3

15.

Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

16.

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

17.

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

18.

Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

19.

Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

20.

Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

21.

Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

22.

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

23.

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

4

24.

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

15

25.

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

15

 

Нийт

25

118

Хоёр.Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоо:

1.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

15

 

Нийт

1

15

 

 

--- о0о ---

 

no
 
 
Судалгааны сан