№                           Нэр


1                           Хууль тогтоомжууд

2                           Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

3                           Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журманд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

4                           Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм

5                           Ажлын байрны стандарт батлах тухай

6                           Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

7                           Загвар батлах тухай

8                           Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

9                          Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм