Шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэжлийн ур чадварын улсын уралдааны удирдамж


Энэхүү уралдааны зорилго нь шүүхийн захиргааны ажилтны ажил мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн үнэ цэнийг бүрдүүлэх, мэргэжлийн шударга өрсөлдөөн бий болгох, тэдгээрийг дэмжиж урамшуулахад оршино.

Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах